maandag 15 augustus 2022


Publieke Zone

U bent hier: Inhoud > Van klacht naar sanctie
Aanmelden artsen

Van klacht naar sanctie

Informatiefolder klager
Schema afhandeling klachten

Informatiefolder klager

 

De Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren heeft - naast een adviserende en normerende - ook een tuchtrechtelijke bevoegdheid. De Raad kan ook preventief optreden, bemiddelen of verzoenen.
Bij de Orde der Geneesheren kan men geen schadevergoeding bekomen.

Er zijn binnen de Provinciale Raad meerdere organen die uw klacht onderzoeken.

Zo zijn er:

  1. het Bureau,
  2. de Onderzoekscommissie,
  3. de Raad.

We leggen U de procedure nader uit. De te volgen procedure is vastgelegd bij wet: Koninklijk Besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der Geneesheren (artikelen 20 tot 27) en Koninklijk Besluit van 6 februari 1970 tot regeling van de organisatie en de werking van de Raden van de Orde der Geneesheren (artikelen 24 tot 28 en 36 tot 39).

1. HET BUREAU.

De Orde der Geneesheren heeft een brief of een e-mail van U ontvangen.
Elke brief en elke e-mail wordt behandeld en onderzocht door het Bureau, dit is het dagelijks bestuur dat bestaat uit de Voorzitter, de Ondervoorzitter, de Secretaris, de vertegenwoordiger van de Provinciale Raad bij de Nationale Raad en een Magistraat-Assessor.

Het Bureau kan pogen te verzoenen of te bemiddelen maar kan ook beslissen uw brief als klacht te beschouwen. Het Bureau kan het onderzoek zelf voeren, maar doorgaans stelt het Bureau een Onderzoekscommissie aan. Alle onderzoeken inzake tucht, op provinciaal niveau, geschieden achter gesloten deuren, o.a. omwille van het medisch beroepsgeheim kan dit belangrijk zijn.

2. DE ONDERZOEKSCOMMISSIE.

De Onderzoekscommissie is samengesteld uit (een) arts(en) van de Raad en een Magistraat-Assessor. Deze waakt over het procedureel verloop, meer bepaald de onpartijdigheid en de rechten van elke betrokkene, ook die van uzelf.

Het is de taak van de Onderzoekscommissie de waarheid te achterhalen. De arts tegen wie een onderzoek loopt, moet op alle niveaus van het onderzoek de waarheid zeggen. Het onderzoek door de Onderzoekscommissie geschiedt zowel ten laste als ten ontlaste (dit betekent dat alles aan bod komt wat voor de arts nadelig of voordelig is). De Onderzoekscommissie beschikt over ruime onderzoeksmogelijkheden. U kan bijvoorbeeld worden uitgenodigd om uw verhaal te doen en te antwoorden op eventuele vragen. Ook derden (o.a. getuigen) kunnen gehoord worden en - indien nodig - kunnen deskundigen geraadpleegd worden.
Nadat de Onderzoekscommissie haar onderzoek heeft afgerond, gaat het dossier naar de Raad.

3. DE RAAD.

De Raad beslist of tegen de arts al dan niet voldoende bezwaren bestaan. Zo ja, dan beslist de Raad dat de geneesheer wordt opgeroepen om te verschijnen en zich te verdedigen. U wordt zelf niet uitgenodigd op de zitting van de Provinciale Raad, die achter gesloten deuren plaatsvindt.

Na de behandeling ten gronde door de Raad, waarbij de betrokken arts (al dan niet bijgestaan door een raadsman) voor de Raad verschijnt en wordt gehoord, beraadslaagt en beslist de Raad of de arts al dan niet een deontologische fout heeft begaan. Is er geen sprake van een deontologische fout, dan betekent dit de vrijspraak. In het andere geval wordt er een sanctie opgelegd. De wet bepaalt welke sancties kunnen worden opgelegd. Er zijn enerzijds de verbale sancties en anderzijds de schorsing, die de arts het recht ontneemt om de geneeskunde uit te oefenen, (gaande van 1 dag tot 2 jaar) en de schrapping van de lijst. Artsen die aan het onderzoek (Onderzoekscommissie) deelnamen, nemen niet deel aan de beslissing ten gronde.

Vanzelfsprekend kan de Raad slechts wettig zetelen in aanwezigheid van een Magistraat-Assessor.

 

 

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 23-11-2007

Gebruikersnaam
Paswoord
 
paswoord vergeten?
Toegangscode aanvragen 

Orde der artsen | provinciale raad van West-Vlaanderen